ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស (ឪកាសពិសេសប្រម៉ូសិន)

ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស (ឪកាសពិសេសប្រម៉ូសិន)

0 reviews 2 sold. Only 0 remain

GSV 10,000.00

PP : 10.00 GPSV : 100.00
Availability: 2-3 Days
Viewed 476 times

Product Description

ថ្នាក់បើកថ្មីភាសាអង់គ្លេស

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេស

ការនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាជាមួយថ្នាក់មួយនេះ។

ទាក់ទងក្នុងការសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

ទំនាក់ទំនងទៅលេខតេលេក្រាមខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីចូលវគ្គសិក្សា

https://t.me/+Two0qcpeK_hlMWY1

098868618

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good