ចាយបានទ្រព្យសកល ចាយហើយបានផល១០យ៉ាង GCMV 1,000,000

ចាយបានទ្រព្យសកល ចាយហើយបានផល១០យ៉ាង GCMV 1,000,000

0 reviews 0 sold. Only 1 remain

GCMV 1,000,000.00

PR : 0 CP : 0
PP : 0 GCMV : 0
DSC1V : 0 GCSV : 1100000
Availability: In Stock
Viewed 812 times

Product Description

1. បានទំនុកចិត្តលើផលិតផលដែលខ្លួនបានចាយ

2. បានទំនុកចិត្តលើតម្លៃ

3. បានទ្រព្យសកល ( GCMV )

4. បានទ្រព្យសកលពីរាល់ប្រតិបត្តិការលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាជាសកល

5. បានទ្រព្យសកលពីរាល់ប្រតិបត្តិការលើវិស័យដឹកជញ្ជូនជាសកល

6. បានទ្រព្យសកលពីដំណើរការសហគមន៍បង្កើតទំនិញ និង សេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ ជាសកល

7. បានទ្រព្យសកលពីដំណើរការសហគនម៍ផលិតទំនិញ និង សេវាកម្មជាសកល

8. បានទ្រព្យសកលពីរាល់ដំណើរការចាប់ហួយភូមិ ជាសកល

9. បានទ្រព្យសកលពីរាល់ការចាយរបស់មហាជននៅតំបន់ដែលខ្លួនធ្លាប់ចាយ 

10. បានទ្រព្យសកលពីរាល់ការចាយរបស់មហាជនជាសកល

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good